...:::: turk forum ::::...

bilgi paylaştıkça güzeldir
 
AnasayfaSSSAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Hidroelektrik Santral Projelerinin Planlama Çalışmalarının Aşamaları

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
mhur@d
Administratör
Administratör
mhur@d

Erkek
Mesaj Sayısı : 1735
Yaş : 33
Nerden : Bursa
Kayıt tarihi : 05/06/08


Popülerlik puanı:
100/100  (100/100)

MesajKonu: Hidroelektrik Santral Projelerinin Planlama Çalışmalarının Aşamaları   Perş. 19 Mart - 12:10

PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PLANLAMA ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

Su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin
projelendirme çalışmaları genellikle 4 aşamada yapılır. Bunlar
istikşaf (ön inceleme), master plan, planlama (fizibilite-yapılabilirlik)
ve kesin proje aşamalarıdır.

1- İSTİKŞAF (ÖN İNCELEME) ÇALIŞMALARI:

Bu çalışmalar genellikle havza bazında ve
havzanın potansiyelini tanımak için yapılırsa da, havza istikşafında
yeralmayan ve proje fikri sonradan geliştirilen münferit bir
ünite için de hazırlanabilirler. Bu maksatla önce havza içindeki
toprak kaynaklarının miktarlarıyla özellikleri, bu topraklarda
yetiştirilen ve yetiştirilebilecek bitkiler, pazar durumları,
havza içinde ve civarındaki yerleşim yerleri, buradaki toplulukların
ve endüstri tesislerinin su ihtiyaçları ile ilgili bilgiler
derlenir. İklim ve akarsuyun hidrolojisine ait doneler belirlenir,
ihtiyaçların ilerde nasıl gelişeceği veya daha ne gibi tesisler
kurulabileceği tesbit edilir, daha sonra da büroda haritalar
üzerinde ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekli
tesisler belirlenerek boyutları saptanır, maliyetleri hesaplanır,
ekonomileri incelenir ve müteakip aşamalarda ele alınması
uygun görülenler için tavsiyelerde bulunulur. Proje sahasındaki
ihtiyaç ve sorunlar ile bunları karşılayabilecek imkan ve
tedbirlerin dökümünü veren istikşaf çalışmaları bir sonraki
aşamada yapılacak çalışmalara da ışık tutar.

Münferiden ele alınan tali bir havza bazındaki
projeler için gerçekleştirilen istikşaf çalışmaları sonunda,
projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip olduğu gösterildiği
takdirde, bu proje toplanacak daha ileri detay ve hassasiyette
done temini çalışmaları ve etüdlere konu edilerek doğrudan
planlama aşamasında ele alınır.

Planlama sürecinin ilk aşamasını teşkil eden
istikşaf çalışmalarında çok kapsamlı ve detaylı done toplama
ve etüd faaliyetlerine girilmez. Bu çalışmalarda;

· 1/25 000 ölçekli topografik haritalar,

· Yüzeysel gözlemlere dayalı, bazen muayene
çukur ve hendekleri açılarak elde edilen jeolojik bilgiler,

· Yüzeysel gözlemlere dayalı araştırmalar
yapılarak, öngörülecek tesislerin muhtemel kazı yerlerinden
veya civardaki ocaklardan temin edilebilecek yapı gereçlerinin
cins, miktar ve inşaat sahalarına uzaklıkları hakkındaki ön
bilgiler,

· Toprak kaynakları için herhangi bir laboratuar
araştırmasına girilmeksizin mevcut amenajman çalışmalarından
istifadeyle veya dar kapsamlı tutulan arazi çalışmaları sonucunda
belirlenen toprak yapısının nicelik ve niteliklerinin tasnifini
%75 doğruluk derecesiyle içeren bilgiler,

· Su temini, değişik maksatlı su ihtiyaçları
ve öngörülecek tesisler ile inşaat aşamasındaki geçici tesislerin
taşkın risklerinin tayininin belirlenmesi amacıyla, asgari
yeterlilikte bir gözlem periyodunu kapsayan veya sentetik
yöntemlerle yapılan proje hidrolojisi çalışmaları,

· Proje kapsamındaki tesislerin, bazı kabullere
dayalı olarak ve detay çalışmaları içermeden çıkarılan metrajlara
göre bulunan keşif maliyetleri,

· Proje faydalarının belirlenmesi amacıyla,
kapsamlı anket ve araştırmalar yapılmadan derlenen istatistiki
bilgilerle yetinilen tarımsal ekonomi etüdleri,

Yeterli görülerek, istenen fonksiyonu görecek
en ekonomik ve inşa kabiliyeti olan bir çözüme gitmeye veya
mümkün mertebe yaklaşılmaya çalışılır. İstikşaf aşamasında,
aynı fonksiyonu sağlayacak alternatif araştırma çalışmaları
ağırlık taşımazsa da, gerek genel formülasyon gerekse herhangi
bir proje ünitesi için ekonomik karşılaştırma yapmadan karar
verilemeyen durumlar için bu çalışmalara ihtiyaç duyulur.

2- MASTER PLAN ÇALIŞMALARI

Havza çapında yapılan veya tali bir havza
bazındaki münferit tesis ya da tesisler grubunu kapsayacak
şekilde gerçekleştirilen istikşaf çalışmalarının müteakip
aşaması, genellikle planlama çalışmaları olmaktadır. Ancak,
planlama çalışmalarının büyük bir havza çapında yapılması,
hem güçlükler arzedeceğinden ve hem de uygulama programlarının
uzun periyotları kapsaması nedeniyle ileride yeni donelerin
ışığı altında revizyona ihtiyaç duyulacağından, bir bakıma
gereksiz görülmektedir. Bundan dolayı, havza istikşafının
gözden geçirilmesiyle bir Master Plan hazırlanması ve bu planda
teklif edilen projelerin münferiden planlama aşamasında etüd
edilmesi daha uygun olmaktadır.

Master Plan aşamasındaki çalışmaların mutlaka
havza çapında yapılması gerekmez. Bazen birden fazla projenin
birbiri ile yakın fiziki ilişki içinde bulunduğu durumlar
sözkonusu olmaktadır. Bu projelerden veya proje ünitelerinden
bir tanesi ortadan kalkarsa, diğer projelerin birbiri ile
ilişkilerini daha iyi belirlemeden veya grup içindeki projelerin
yapılabilirliğini daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmadan
planlama çalışmalarına geçilmemesi gerekmektedir. İşte bu
maksatla yapılan çalışmalar da Master Plan çalışmaları olarak
ifade edilmektedir.

Bu çalışmalarda kullanılan done ve etüd çalışmalarının
istikşaf aşamasındakilere kıyasla daha ileri seviyede olmaları
gerekmektedir. Done ve etüd imkanlarının yeterli düzeyde olması
halinde istikşaf çalışmalarına gerek görülmeden Master Plan
aşamasında çalışmalar yapılabilir. Master Plan aşamasında
teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip olduğu ortaya konan
projeler, bir program dahilinde planlama aşaması çalışmalarına
konu teşkil ederler. Ancak bu projelerden herhangi biri yeterli
sayılabilecek done ve etüdle Master Plan kapsamında ele alınmış
ve aynı zamanda diğer projelerin planlama aşamasında yapılacak
fiziki boyutlandırmalarına bağlı olarak, söz konusu projenin
belirlenen karakteristiklerinin değişmeyeceği kesinlikle ortaya
konmuş ise, bu proje planlama çalışmalarına ihtiyaç görülmeksizin
kesin proje çalışmalarına konu olacak ve uygulamaya teklif
edilebilecektir.

3- PLANLAMA (FİZİBİLİTE-YAPILABİLİRLİK)
ÇALIŞMALARI

Uzun bir süreci kapsayan, temini oldukça
zor ve pahalı meteorolojik, hidrolojik, jeolojik, topoğrafik
ve çok yönlü istatistiki bilgiyi içeren sistematik done toplama
faaliyetleri ile herbiri başlıbaşına bir mühendislik disiplini
konusu etüd faaliyetlerine dayalı olarak gerçekleştirilen
çalışmalardır. Bu çalışmalar sonucunda ele alınmış olan projenin
teknik, ekonomik ve mali yapılabilirliği kesinlikle ortaya
konur. Donelerin hacmi ve kapsadığı süreyle orantılı olarak,
her ne kadar planlama çalışmasının güvenilirliği artarsa da
varılan sonucu "Kesin doğru" değil "doğruya
en yakın" yaklaşımıyla kabul etmek gerekir. Nitekim,
planlaması tamamlanan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle
uygulaması geciken bazı projelerin yeni donelerin ışığında
yapılan planlama revizyon çalışmalarında bazen orijinal formülasyondan
çok farklı çözümlere ulaşıldığı görülmektedir.

Planlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgiler
şunlardır:

· Rezervuar alanı için 1/5000, depolama tesisleri için 1/1000
ölçekli haritalar,

· 1/5 000 ölçekli harita üzerine rezervuar,

· 1/1 000 ölçekli harita üzerine işlenmiş
baraj yeri yüzey jeolojileri; sondaj, galeri, çukur ve hendek
açılarak belirlenen jeolojik kesitler, formasyonların fiziksel
özellikleri ve hidrojeolojik bilgiler,

· Doğal yapı gereçlerini laboratuar deneyleri
de yapmak suretiyle cins, yer ve miktar olarak belirleyen
araştırma sonuçları,

· Toprak kaynaklarının yeri, derinliği, yapısı,
drenaj kabiliyeti, erozyona mukavemeti yönlerinden niteliklerini
belirleyen, uzun süreli arazi araştırmaları ve gözlemleri
ile toprak numuneleri üzerinde yapılan laboratuar deneylerine
dayalı %90 doğruluk derecesinde arazi tasnif ve drenaj etüdleri,

· Proje sahasındaki sosyal yapıyı, insan
kaynağının nitelik ve niceliğini, projeli koşullara adaptasyon
kabiliyetini, ekonomik ve idari yapının projeye yönelik etkilerini,
projeli ve projesiz koşullardaki bitki desenlerinin, gelir
durumlarını, pazar araştırmalarını içeren tarımsal ekonomi
etüdleri,

· Proje ile öngörülecek su yapılarının ekonomisi
ve stabilite şartlarının sağlanması yönünden yeterli görülecek
periyotları kapsayan su temini donelerini, katastrofal ve
muhtelif tekerrürlü taşkın hesaplarını, kesin olarak belirlenen
ihtiyaçlara göre yapılan detaylı işletme çalışmalarını içeren
proje hidrolojisi çalışmaları,
· Projenin her maksadına ilişkin detaylı ihtiyaç ve talep
tahmin etüdleri,

· Mevcut ya da temini mümkün teknolojilerin
projeye tatbik kabiliyetlerine yönelik çalışmalar.

Zaman faktörünün kaynak potansiyelini harekete
geçirmede olumsuz bir parametre olduğu gerçeği dikkate alınarak,
done toplama, etüd ve mühendislik faaliyetlerini gereğinden
fazla süreyi kapsayacak şekilde uzatmadan, proje sahasındaki
ihtiyaç ve sorunlar ile kaynak ve imkanlar optimum olduğu
yargısına varılan bir çözümde birleştirilerek planlama çalışmaları
ikmal edilmelidir.

Fizibilite (Yapılabilirlik-Planlama) çalışmaları
sonucunda hazırlanacak raporların formatı Ek-1'de verilmiştir.

4- KESİN PROJE ÇALIŞMALARI

Yapılabilirlik çalışmaları sonucunda belirlenmiş
olan tip ve boyutlara göre; baraj, regülatör ve ilgili yardımcı
yapıların ve hidroelektrik santralın gerekli statik, betonarme,
hidrolik ve diğer hesaplarının yapılmasına ilişkin rapor ile
inşaat ve imalat yapılmasına esas detaylı proje çizimlerinin
ve inşaat yapım kriterlerine ait teknik şartnamelerin hazırlanması
hizmetleri, kesin proje çalışmaları kapsamındadır. Yapılan
bu çalışmaların sonuçları proje raporları, teknik şartnameler
ve proje albümü (çizimler) adı altında toplanmakta olup, inşaat
ihalesi bu dokümanlara göre yapılmaktadır.
Bu çalışmalara ek olarak, projelerin
gekçekleşmesi için gerekli olabilecek kredinin temini maksadıyla
kesin proje safhasında "Kredi Aplikasyon Raporu"
hazırlanmaktadır. Ayrıca kesin proje çalışmalarında gerektiği
zamanlarda, hidrolik model deneyleri, zemin ve kaya mekaniği
deneyleri ve diğer lüzumlu deneyler de özel etütler kapsamında
yapılmaktadır. Kesin projeler için çalışma süresi genellikle
2-3 yıldır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://turk.forum-canada.com
 
Hidroelektrik Santral Projelerinin Planlama Çalışmalarının Aşamaları
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» İstikşaf Çalışmaları-1

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
...:::: turk forum ::::... :: Yenilenebilir Enerji :: Yenilenebilir Enerji Çeşitleri :: HİDROELEKTRİK-
Buraya geçin: